Có 1 kết quả:

dìng biān

1/1

dìng biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fixed allocation