Có 1 kết quả:

dìng zuì

1/1

dìng zuì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xác định tội, vạch tội, kể tội

Từ điển Trung-Anh

to convict (sb of a crime)