Có 1 kết quả:

dìng yì

1/1

dìng yì

phồn thể

Từ điển phổ thông

định nghĩa, xác định, giải nghĩa

Từ điển Trung-Anh

definition