Có 1 kết quả:

dìng yì yù

1/1

dìng yì yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

domain (math.)