Có 1 kết quả:

dìng néng ㄉㄧㄥˋ ㄋㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be definitely able (to do sth)