Có 1 kết quả:

dìng néng

1/1

dìng néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be definitely able (to do sth)