Có 1 kết quả:

dìng qīn

1/1

dìng qīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to settle a marriage
(2) betrothal

Một số bài thơ có sử dụng