Có 1 kết quả:

dìng diào

1/1

dìng diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to set the tone