Có 1 kết quả:

dìng yàn

1/1

dìng yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to judge a case
(2) to render a verdict
(3) verdict