Có 1 kết quả:

dìng gòu

1/1

dìng gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to order goods
(2) to place an order