Có 1 kết quả:

Dìng yuǎn yíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

old name of Bayan Hot 巴彥浩特|巴彦浩特[Ba1 yan4 Hao4 te4], capital of Alxa League 阿拉善盟[A1 la1 shan4 Meng2], Inner Mongolia