Có 1 kết quả:

dìng yín

1/1

dìng yín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deposit
(2) down payment