Có 1 kết quả:

dìng qian

1/1

dìng qian

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) security deposit
(2) earnest money (real estate)
(3) good-faith deposit