Có 1 kết quả:

dìng fēng zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wind vane
(2) anemometer
(3) weathercock