Có 1 kết quả:

Yí lán ㄧˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yilan city and county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], northeast Taiwan