Có 1 kết quả:

Yí chuān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yichuan county in Yan'an 延安[Yan2 an1], Shaanxi