Có 1 kết quả:

Yí lán shì

1/1

Yí lán shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yilan city in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], northeast Taiwan