Có 1 kết quả:

Bǎo xīng gē dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese thrush (Turdus mupinensis)