Có 2 kết quả:

Bǎo mǎbǎo mǎ

1/2

Bǎo mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

BMW (car company)

bǎo mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

precious horse