Có 1 kết quả:

shí lì

1/1

shí lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) advantage
(2) gain
(3) net profit