Có 1 kết quả:

shí wù

1/1

shí wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) practice (customary action, as opposed to theory)
(2) practical