Có 1 kết quả:

shí shou zī běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

paid-up capital