Có 1 kết quả:

shí zài

1/1

shí zài

giản thể

Từ điển phổ thông

thực tại, thực tế, ngoài đời

Từ điển Trung-Anh

(1) really
(2) actually
(3) indeed
(4) true
(5) real
(6) honest
(7) dependable
(8) (philosophy) reality