Có 1 kết quả:

shí huì

1/1

shí huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tangible benefit
(2) material advantages
(3) cheap
(4) economical
(5) advantageous (deal)
(6) substantial (discount)