Có 1 kết quả:

shěn pàn yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

judge (in court)