Có 1 kết quả:

shěn pàn quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) jurisdiction
(2) judicial authority