Có 1 kết quả:

shěn duó shí shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to examine and judge the situation