Có 1 kết quả:

shěn duàn

1/1

shěn duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to examine