Có 1 kết quả:

shěn zhuó

1/1

shěn zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) examination
(2) to check and review