Có 1 kết quả:

kè táng

1/1

kè táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) room to meet guests
(2) parlor

Một số bài thơ có sử dụng