Có 1 kết quả:

kè hù fú wù ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) customer service
(2) client service