Có 2 kết quả:

kè qìkè qi

1/2

kè qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

khách khí, khách sáo, làm khách

Một số bài thơ có sử dụng

kè qi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) polite
(2) courteous
(3) formal
(4) modest

Một số bài thơ có sử dụng