Có 1 kết quả:

Kè xī mǎ ní huā yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Garden of Gethsemane (in the Christian passion story)