Có 1 kết quả:

kè fàn

1/1

kè fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cafeteria meal specially prepared for a group of visitors
(2) set meal