Có 1 kết quả:

xuān bù

1/1

xuān bù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuyên bố, công bố, bố cáo