Có 1 kết quả:

xuān yáng

1/1

xuān yáng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tuyên dương, biểu dương

Từ điển Trung-Anh

(1) to proclaim
(2) to make public or well known