Có 1 kết quả:

xuān jiào

1/1

xuān jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to preach a religion