Có 1 kết quả:

xuān gào

1/1

xuān gào

giản thể

Từ điển phổ thông

tuyên cáo, tuyên bố