Có 1 kết quả:

Shì nǚ zuò

1/1

Shì nǚ zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Virgo (constellation and sign of the zodiac)