Có 1 kết quả:

shì wēn

1/1

shì wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

room temperature