Có 1 kết quả:

gōng shāng jué zhǐ yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pre-Tang names of the five notes of the pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la