Có 1 kết quả:

hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú

1/1

Từ điển Trung-Anh

refrain from hurting others, yet guard against those trying to hurt you (proverb)