Có 1 kết quả:

hài rén jīng

1/1

hài rén jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) goblin that kills or harms people
(2) fig. wicked scoundrel
(3) terrible pest