Có 1 kết quả:

hài mǎ

1/1

hài mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the black horse of the herd
(2) fig. troublemaker
(3) the black sheep of the family