Có 1 kết quả:

xiāo yī gàn shí

1/1

xiāo yī gàn shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dress before light and not eat before dark (idiom)
(2) diligently attending to official matters

Một số bài thơ có sử dụng