Có 1 kết quả:

jiā dīng

1/1

jiā dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(old) servant hired to keep guard, run errands etc

Một số bài thơ có sử dụng