Có 1 kết quả:

jiā xiāng cài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) regional dish
(2) local cuisine