Có 1 kết quả:

jiā ér

1/1

jiā ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(old) child, particularly referring to the son who resembles his father

Một số bài thơ có sử dụng