Có 1 kết quả:

jiā wù ㄐㄧㄚ ㄨˋ

1/1

Từ điển phổ thông

việc nhà, việc hằng ngày

Từ điển Trung-Anh

(1) household duties
(2) housework