Có 1 kết quả:

jiā hé wàn shì xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

if the family lives in harmony all affairs will prosper (idiom)