Có 1 kết quả:

jiā pó

1/1

jiā pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) mother-in-law
(2) (house)wife